اعضاء ما

سعید ابوفاضلی

کارشناس بازرگانی

محمد ابوفاضلی

مدیر ارشد اجرایی

اصغر ابوفاضلی

رئیس هیئت مدیره

حسین ابوفاضلی

کارشناس بازاریابی

حمید رضا علیپور

اداری

رویا مدنی

روابط عمومی

اعظم شیرزاد

حسابداری

سهیلا محمدیون

مدیر مالی

مهدی محمدی

کامپیوتر

خانم قاسمی

منابع انسانی

مهدی احمدنیا

مشاور حقوقی

حسین شرفی

دیجیتال مارکتینگ

آرمان رحیمی نیا

شعبه عراق

اعضاء ما