اعضاء ما

سعید ابوفاضلی

کارشناس بازرگانی

محمد ابوفاضلی

مدیرعامل

اصغر ابوفاضلی

رئیس هیئت مدیره

حسین ابوفاضلی

کارشناس بازاریابی

حمید رضا علیپور

اداری

رویا مدنی

اداری

مهدی محمدی

کامپیوتر

اعضاء ما