اعضاء ما

سعید ابوفاضلی

کارشناس بازرگانی

محمد ابوفاضلی

مدیرعامل

اصغر ابوفاضلی

رئیس هیئت مدیره

زهرا استکی

کارشناس بازرگانی خارجی

مهدی عمادی

مدیر مالی

حسین ابوفاضلی

کارشناس بازاریابی

حمید رضا علیپور

اداری

رویا مدنی

اداری

بهنام احمری

گرافیست

اعضاء ما